Hộ chúa hoa ngọc lan vây bốn mặt
Giống Lạc Dương một quãng rặt phong lưu
Sân sâu nào phải đuổi hươu
Chỉ buồn ong bướm dập vùi nhuỵ hương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.