Loan lẻ loi nhập bầy lũ hạc
Ngày xuân trong, mây bạc yêu kiều
May cho lũ hạc bay chiều
Âm thanh cao vút, ngân nhiều lẫn nghe.