Dừng xe chiều cạnh Vũ Thành,
Mổ trâu không chỗ, khỏi cần động tâm.
Đêm chờ thiếu tiếng sắt cầm,
Diệt Minh tài trí, hỏi thầm là ai.

tửu tận tình do tại