Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 14:35

Chín năm xa nước vả xa nhà,
Lần lữa ngày qua tháng lại qua.
Buôn tính hơn thua toan mặc trẻ,
Sách vui soạn thuật tự quê già.
Đồng tâm thêm rộng tri giao nữa,
Quá nhãn càng nhiều kiến thức ra.
Tổ quốc trở về lòng luống những...
Tay nay nào đã khác xưa ta.


Bài này tác giả làm khi trở về nước sau 9 năm bị an trí ở Phnôm-pênh.

Nguồn:
1. Thi từ tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
2. Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012