Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/10/2021 15:29, số lượt xem: 84

Khen thay tuổi trẻ hùng anh,
Tuổi vừa đôi tám tập tành cầm quân
“Phá cường địch, báo hoàng ân”,
Cờ thêu sáu chữ ra quân diệt thù.
Bạch Đằng, Tây Kết, thiên thu (1),
Xông pha trước trận giặc thù phải kiêng.
Tiếc thay sớm tắt khí thiêng (2),
Anh tài tuổi trẻ chỉ riêng mình ngài.

(1) Tháng 4 năm 1285, Trần Nhân Tông sai Chiêu Thành vương (khuyết danh), Hoài Văn hầu Quốc Toản cùng tướng quân Nguyễn Khoái đem tiệp binh đón đánh quân Nguyên ở bến Tây Kết. Hoài Văn hầu Quốc Toản và Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp cùng em là Nguyễn Truyền đem dân binh các lộ đánh bại quân giặc ở các xứ Kinh Thành, Chương Dương. Quân giặc tan vỡ lớn... Thoát Hoan, Bình chương A Lạt phải rút chạy qua sông Lô. trong Việt sử kỷ yếu trận đánh Mông cổ lần 3, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản còn được ghi lại rằng đã giúp Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chống đỡ trước cuộc tấn công của Ô Mã Nhi ở Vân Đồn. Trong trận Bạch Đằng sau đó, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản cũng đã góp công bắt tướng giặc Ô Mã Nhi.
(2) Theo sách Việt sử kỷ yếu của Trần Xuân Sinh, khi Ô Mã Nhi đánh vào Vân Đồn để cướp lại lương thực thì quân của Trần Quốc Toản và Trần Khánh Dư chống đỡ kịch liệt. Quốc Toản hăng hái cự địch, không may qua đời ngày 2 tháng 2 âm lịch, lúc ấy mới 18 tuổi.