Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Hoàng Ngôn (1 bài)
- Ngô Ỷ (15 bài)
- Chu Trung My (1 bài)
- Thân Hàm Quang (1 bài)
- Thi Nhuận Chương (19 bài)
Tạo ngày 13/12/2020 10:41 bởi tôn tiền tử
Lương Thanh Tiêu 梁清標 (1620-1691) tự Ngọc Lập 玉立, hiệu Đường Thôn 棠村, Tiêu Lâm 蕉林, là văn học gia, thi nhân, từ nhân cuối Minh đầu Thanh, quê Trực Đãi 直隶, Chân Định 真定, nay là huyện Chính Định 正定, tỉnh Hà Bắc. Ông đỗ tiến sĩ năm Sùng Trinh thứ 16 (1643). Khi quân Thanh chiếm trung nguyên, vua Thuận Trị cho vời ông ra cộng tác, nhậm chức Biên tu Hàn lâm viện, rồi Thượng thư bộ Lễ, bộ Binh, bộ Hình, bộ Hộ, Đại học sĩ điện Bảo Hoà. Tác phẩm có Tiêu Lâm thi tập 蕉林詩集, Đường Thôn từ 棠村詞, Đường Thôn tuỳ bút 棠村隨筆.