Nhớ xưa, xuống ngựa lên cầu,
Sông Từ nông đẹp thấy trôi nhiều lần.
Nay qua hai mái trắng ngần,
Sương bay liễu nhú lâng lâng thu về.

tửu tận tình do tại