Gió lạnh vù vù thổi áo bông,
Thư sinh núi Yến gánh việc công.
Một chén lệ rơi xuôi Hà Sóc,
Vạn dặm chiều buồn xuống Lũng đông.
Hàm Quan vượt tuyết gà khuya gáy,
Thao Thuỷ trôi băng lớp ải vòng.
Chia tay rượu đắng đừng chùn bước,
Phận kẻ nam nhi tại kiếm cung.

tửu tận tình do tại