Chuyện xưa lời kể hùng hồn,
Ninh Nam kinh nghiệm như cồn người khen.
Hỏi rằng khách cũ Tín Lăng,
Chư hầu ai kẻ báo ân vẹn toàn.

tửu tận tình do tại