Chung ngày giỗ tổ cả non sông
Nhớ cội Rồng tiên phúc Lạc hồng
Hội nước mừng công ôn dấu sử
Ơn người mở cõi giữ trời đông
Ngàn nơi lắng đọng tình hoa đất
Vạn nẻo ngân vang tiếng trống đồng
Gấm vóc yêu thương liền một dải
Chung ngày giỗ tổ cả non sông.

Nguyên Xuân