Trải bốn ngàn năm mãi đặng đầy
Phong châu, Nghĩa lĩnh nước non đây
Ngời ngời đất Tổ uy linh quá
Rạng rỡ vua Hùng toả bấy nay
Con cháu muôn nơi tình thắm thiết
Thập phương bốn bể nghĩa thêm dầy
Chân nhang thắp sáng tình ơn nhớ!
Trải bốn ngàn năm mãi đặng đầy

Nguyenthongbg