Vui cảnh chơi chim gáy rộn lòng
Lồng hờ, hở chốt ngỡ bay rông
Quấn bên ông chủ không hề xổng
Quây cạnh bà nhà chẳng phải trông
Lái đến cần mua... chài nỏ được
Phe vào muốn gạ... phẩy mô xong
Nuôi con chim quý công phu lắm
Ai dỗ cho mồi... cu cũng không.

Phan Thị Thanh Minh