Đã vợ con rồi dám chảnh mô
Buồn vui lướt mạng để thêm bồ
Lang thang cả tiếng tìm hình ảo
Lẩn thẩn nguyên ngày kiếm cõi vô
Lắm lúc thăng hoa thành nghệ sĩ
Đôi khi chấp nhặt tựa thầy đồ
Làm thơ tặng ảnh nhiều em mến
Bởi thế ngon lành được mấy cô

Minh Thư