Lập quốc đã gần nửa vạn niên
Bao đời nối tiếp giữ chăm chuyên
Anh linh toả rạng trời hoa lệ
Vĩ nghiệp truyền soi ánh diệu huyền
Cưỡi sóng đạp kình vinh quốc thể
Vung gươm kìm ngựa vững cung đền
Ngày nay muôn triệu lòng dân nước
Thề nguyện giữ gìn sông núi yên.

Kiền Đức