Con cá trong đìa biết lội đâu?
Nằm buồn suy ngẫm chuyện nông sâu!
Tung tăng biển cả khôn vào lưới...
Vùng vẫy sông dài khó mắc câu!
Ngoài nọ mồi nhiều no nứt bụng…
Trong này lương ít đói meo râu!
Bởi ngu ruộng lũ lầm là biển…
Nước rút, đồng khô mới thảm sầu!!!

Ngọc Thuỵ