Bể học vượt đầu tiên, hơn mười năm chí lớn không sờn, muốn đúc Trãi, Trường phù nước tổ;

Trời xanh xui mệnh vắn, dưới chín suối thiêng còn đó, lại làm Bí, Lợi cứu non sông.

tửu tận tình do tại