Ngậm tình khảng khái tạ thuyền quyên,
Sông bến phù dung cũng tự liên.
Còn có phép màu bổ chỗ khuyết,
Anh em họ Đỗ đẹp nhân duyên.

tửu tận tình do tại