Giặc chưa trừ được nói chi nhà
Trăm dặm đường còn chín chục xa
Sợ họ chê khen nhiều chuyện lắm
Nói sao hào kiệt mến trăng hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)