Tấm thân hang cọp nghĩ buồn tanh
Há để gian nan luỵ đến tình
Đầu giá mười mươi cô cũng biết
Chó săn khắp xứ muốn ăn mình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)