Không ai cô bảo đáng tài trai,
Mà để mắt xanh có một tôi.
Nghĩ lại ơn sâu nào dám phụ,
Nhiều khi tôi muốn gọi: mình ơi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)