Chí chưa thoả, chí nay chưa thoả
Hỏi chí anh bao nả thành công?
Chí không tường được cho cùng
Không bao giờ tận nỗi lòng thoả đâu
Cuộc tiến bộ năm châu chẳng dứt
Hy vọng ta chẳng lúc nào thôi
Não phần tơ rối bời bời
Ta như tơ đã rối nuồi lòng đau
Lên núi này còn cao núi nọ
Ra khơi này còn có bao khơi
Rồng bay cọp nhảy gặp thời
Để cho trăm tuổi cuộc đời sống qua
Sự thành tựu kể là được mấy?
Tuy ít oi chẳng mảy dám khinh
Nếu không ít, nhiều sao thành?
Lớn lao xa tít tiền trình ngắm trông
Ai lại chẳng đau lòng tha thiết
Thiên hạ là công việc tài trai
Chỉ tiến tới, chẳng dừng thôi
Chí đã thoả thích, hết rồi từ đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)