Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 01/09/2016 23:28 bởi tôn tiền tử
Lương Chấn 梁震 người Cùng Châu (nay thuộc huyện Cung Giáp, tỉnh Tứ Xuyên), là một mưu sĩ cuối đời Đường, đầu đời Ngũ Đại, vốn tên Lương Ái 梁靄, đỗ tiến sĩ nhưng không làm quan. Năm 907, ông tạm ngụ tại nhà bạn giàu là Cao Quý Hưng 高季興 làm Kinh Nam tiết độ sứ, và được người này rất coi trọng. Quý Hưng chết, Cao Tòng Hối 高從誨 tức vị, Lương Chấn cáo về quê, tự xưng là Kinh đài ẩn sĩ 荊台隱士.