Đời biến hoá nên về quy ẩn
Tước lộc nhiều tôi vẫn không màng
Nghé non ưa trúc ngoài đồng
Kinh đài mãi mãi thanh phong thổi hoài.

tửu tận tình do tại