Hiền vương yêu ngựa sao người thế
Ngựa và người chia sẻ lòng nhân
Vương nuôi ngựa quên gian truân
Ngựa vương ăn uống có nguồn từ dân
Ngày ngựa hết trăm cân nước, cỏ
Mười đấu đều mạch nhỏ mạch to
Đậu to nhỏ có trạm lo
Đêm ngựa ăn đậu thêm no vài lần
Ngựa vương béo trở nên vui tính
Ngựa vương gầy vương đánh người chăn
Giáo trường đất rộng đông san
Làm chuồng nuôi ngựa tràn lan nghìn bầy
Mạn bắc thành trước đây đất mộ
Nay thành chuồng ngựa của quan quân
Nam thành chuồng ngựa biển gần
Ngựa thích uống nước biển cần trong ngay
Mé tây thành chuồng xây trước cửa
Dưới chân thành ngựa thả khắp nơi
Chân thành đất rộng cỏ tươi
Đầu ngựa ăn cỏ vẫy đuôi thư nhàn
Vương dụ “Chăn phải quen tính ngựa
Biên ải về nên giá rất cao
Đứa nào tính đuổi ngựa tao
Xem như tội nặng ghép vào nhẹ đâu”
Ngựa vương trắng dàm đầu châu ngọc
Ngựa vương đen lại buộc giây điều
Ngựa hồng tên đặt Hồng Đào
Chuông vàng đeo tía, ngọc tào đốm ta
Vương hằng ngày thân ra đếm ngựa
Đếm ngựa còn đếm cả người trông
Vắng một con chẳng yên lòng
Dân xin làm ngựa vương, vương chẳng ừ

tửu tận tình do tại