Mẹ hiền dạy dỗ con nghiêm,
Muốn con đạo đức ba phen dời nhà.
Bỏ học, cắt cửi chẳng la,
Kinh luân bảy cuốn tinh hoa để đời.

tửu tận tình do tại