Tòng sự Thanh Châu danh tiếng lớn,
Đến cửa bồng tôi chẳng kể nghèo.
Trăng thượng huyền soi hoa cúc trắng,
Thành ba người uống đối mặt nhau.

tửu tận tình do tại