Lỡ đến Dương, đến em mới phải
Chẳng vì hoa trễ nải đến em
Chờ anh gương phủ bụi lem
Ngày về sớm muộn, dưa xem qua rồi

tửu tận tình do tại