Thăm nơi từ biệt não lòng ôi,
Người cũ không sao gặp nữa rồi,
Sáu phố mưa phùn hương khắp nơi.

Đã không gặp được mộng Vu Giáp,
Cam nhìn xuân tại Cẩm Giang tươi,
Nghêng chén, say hoa, chẳng muốn rời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.