Nghe anh ở chốn Cửu Chân,
Đường non trạm nước cũng gần dặm muôn.
Y quan đạo tốt theo luôn,
Lại còn văn tự đem nguồn thi thư.
Tặng thêm chim trĩ biên khu,
Bao mao nộp cống cây hầu xe voi.
Đường xa Nam hướng đầu hồi,
Chỉ nam lần nữa có người làm sao?