Miếu cổ cheo leo vách tường rêu
Hành cung vắng lặng giữa suối reo
Khoá kín lầu hồng giữa mây núi
Nhớ xưa những bồi hồi

Mưa sáng lại chiều mưa
Hoa khói xuân rồi hạ
Thuyền con một chiếc, tiếng vượn quấn quýt làm chi
Khách đã quá sầu bi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)