Cả ngày ngồi bên ao câu cá
Hương ấu sen thơm lả tâm hồn
Vì mồi có lẽ quá thơm
Cá nghi có móc nên không đớp bừa

tửu tận tình do tại