Thành bên sông tù và vừa trỗi
Khúc biên cương đầy nỗi nhớ nhà
Hoảng kinh lũ nhạn bên sa
Hải Môn nhắm hướng bay ba hàng rồi

tửu tận tình do tại