Trong biệt ly khách rơi lệ tủi
Sau cơn mưa hoa núi đã tàn
Dương Châu ông sẽ truy hoan
Tựa như đem đến Giang Nam gió lành

tửu tận tình do tại