Xuân hết lòng quê gợi nỗi niềm,
Chải đầu những hận tóc dài thêm.
Cả ngày én hót đùa quanh quẩn,
Mưa bụi tường vi hương khắp rèm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.