Bệnh dậy bơ phờ tóc điểm hoa,
Nằm nhìn trăng xế rọi song sa.
Đậu khấu đầu cành đun nước sủi,
Tối pha trà.

Tựa trên gối thơ khi rảnh rỗi,
Trước hiên cảnh đẹp lúc mưa sa.
Tỏ vẻ hướng người hàm nhã ý,
Mộc tê hoa.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.