Bệnh dậy bơ phờ tóc điểm hoa,
Nằm nhìn trăng xế rọi song sa.
Đậu khấu đầu cành đun nước sủi,
Tối pha trà.

Tựa trên gối thơ khi rảnh rỗi,
Trước hiên cảnh đẹp lúc mưa sa.
Tỏ vẻ hướng người hàm nhã ý,
Mộc tê hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.