Sóng dậy mặt hồ làn gió thổi
Thu đã muộn
Hồng thưa hương vợi
Non xanh nước biếc với người quen
Nói chẳng xiết
Điều ca ngợi
Sen hạt đã thành lá khô lụi
Sương gieo tẩy
Hoa tần cỏ bãi
Âu cò bãi cát chẳng quay đầu
Chừng cũng hận
Người về mãi


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.