Mộng đoạn lậu háo
Sầu nùng rượu não
Gối phượng canh tàn
Thuý bình lạnh lẽo
Ngoài hiên ai quét tàn hồng?
Gió đêm giông
Ngọc tiêu tiếng dứt người đâu hả?
Xuân đi nữa
Quy kỳ sao nỡ phụ
Này tình này hận
Giờ đây định gởi mấy vần
Hỏi đông quân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.