Eo vốn nhỏ thon thon
Khốn nỗi xuân mòn
Chiều trang điểm dưới bóng mai non
Thướt thướt tha tha chi tựa nhỉ?
Một rẽ mây vờn

Ca mấp máy môi son
Từng chữ véo von
Hoa đào ngõ thẳm một bon bon
Buồn ngắm dao đài nguyệt bạch
Xa rọi vành tròn


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.