Ngoài cửa gió đêm đông
Thổi mộng biệt tông
Lầu cao lên nữa với ai cùng
Còn nhớ ngọc thoa nghiêng gạt lửa
Bảo triện thành không

Ngoảnh lại tử kim phong
Mưa nhuận mây nồng
Tỉnh say sóng dậy giữa dòng sông
Ngày trước chăn là lưu ngấn lệ
Đem vảy chinh hồng


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.