Trướng vóc phù dung nhoẻn miệng cười,
Nghiêng ôm bảo áp má hồng tươi,
Thu ba vừa gợn bị xoi moi.

Một mặt phong tình đằm vận điệu,
Mảnh thư kiều hận gửi u hoài,
Bóng hoa trăng xế hẹn trùng lai.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.