Mây xanh làn tóc cài kim tước
Liễu my sầu dúi hơi xuân mướt
Hương các khép phù dung
Bình sơn hoạ mấy trùng
Bình minh song lạnh buốt
Còn kết đồng tâm đốt
Phấn lệ hoen la y
Hỏi chàng ngày nào về ?


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.