Vì có bình phong mây tuyệt đẹp
Kinh thành hết lạnh sợ đêm xuân
Chẳng ngờ lấy được chồng quan lớn
Sớm vội lên chầu bỏ gối chăn.