Hứa hẹn thăm nom, chỉ lời suông,
Canh năm, trăng xế, vẳng hồi chuông.
Mộng ly biệt mãi, than khóc miết,
Thư giục mau xong, mực ướt đầm.
Ánh nến nửa soi chăn phỉ thuý,
Xạ hương thơm thoảng gối phù dung.
Lưu Thần còn hận Bồng Lai ngái,
Mình cách non Tiên cả vạn trùng.