Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/05/2010 05:25

無題(近知名阿侯)

近知名阿侯,
住處小江流。
腰細不勝舞,
眉長惟是愁。
黃金堪作屋,
何不作重樓。

 

Vô đề (Cận tri danh A Hầu)

Cận tri danh A Hầu,
Trú xứ tiểu giang lưu.
Tế yêu bất thăng vũ,
Mi trường duy thị sầu.
Hoàng kim kham tác ốc,
Hà bất tác trùng lâu?

 

Dịch nghĩa

Gần đây nghe tiếng A Hầu,
Chỗ ở có dòng sông nhỏ chảy qua.
Eo thon nhưng không thể múa,
Nét mày dài chỉ có nỗi buồn.
Đã chịu làm nhà vàng cho ở,
Sao không làm cả lầu cao?


Bài thơ này mượn người con gái để ám dụ tác giả được tri ngộ hậu đãi, đã giúp nhau khảng khái như thế sao không chịu tiến cử tác giả lên triều đình để được trọng dụng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Vang danh tiếng A Hầu,
Chốn ở dòng sông trôi.
Eo thon nào được múa,
Mày liễu chỉ thêm sầu.
Nhà vàng kia đã đắp,
Sao chẳng dựng lầu cao?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

A Hầu kìa vang tiếng,
Ngụ nơi dòng sông trôi.
Eo thon nhưng chẳng múa,
Rèm mi buồn buồn xa xôi.
Đã xây nhà vàng được,
Sao chẳng dựng lầu ngôi?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gần đây nghe A Hầu danh tiếng
Chỗ ở dòng sông nhỏ tiến qua
Eo thon không thể múa ca
Mày dài nhưng chỉ lệ sa nét buồn
Nhà vàng đã chịu cho làm
Sao không xây cả lầu hồng cho oai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Gần xa tiếng A Hầu
Bên dòng nước cuốn mau
Eo thon không chịu múa
Mày liễu chỉ ôm sầu
Đã cất nhà vàng ở
Mà không cất thêm lầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gần đây nghe tiếng A Hầu,
Dòng sông nhỏ chảy qua lầu trú thân.
Eo thon không múa xoay vần,
Mày dài nét có ẩn thân nỗi buồn.
Nhà vàng chịu dựng ở luôn,
Sao không làm cả nhà rường lầu cao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời