Người ngờ chim cá sợ tờ thư,
Mây gió mãi che doanh trại mù.
Thừa tướng uổng công vung ngọn bút,
Hàng vương cuối thấy theo xe tù.
Ngài tài Quản Nhạc không thua kém,
Mệnh vắn Quan Trương biết khó từ!
Cẩm Lý đền thờ qua có dịp,
Ngâm xong Lương phủ, hận trào dư...