餞席重送從叔餘之梓州

莫嘆萬重山,
君還我未還。
武關猶悵望.
何況百牢關。

 

Tiễn tịch trùng tống tùng thúc dư chi Tử Châu

Mạc thán vạn trùng sơn,
Quân hoàn ngã vị hoàn.
Vũ quan do trướng vọng.
Hà huống Bách Lao quan.

 

Dịch nghĩa

Chớ than van vì cách muôn trùng núi non,
Chú trở về mà cháu vẫn chưa được.
Ở Vũ quan cứ buồn bã ngóng trông,
Huống gì là ở cửa Bách Lao quan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Chớ oán vạn trùng non,
Chú về tôi vẫn còn.
Vũ quan còn mỏi ngóng,
Hà huống Bách Lao quan.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chớ than van muôn trùng cách trở
Chú tới nhà mà tớ thì chưa
Ngóng từ ải Vũ còn vừa
Huống hồ xa thẳm vọng từ Bách Lao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đừng trách núi muôn trùng
Chú về nhưng cháu không
Vũ quan còn mãi ngóng
Ải Bách Lao chung cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chớ than vì cách núi muôn trùng,
Chú trở về mà cháu vẫn ngừng.
Buồn bã Vũ quan mà cứ ngóng,
Bách Lao quan cửa huống chung cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xin đừng than núi vạn trùng
Chú về cháu vẫn long đong chưa về
Ải Vũ buồn ngóng trông quê
Bách Lao cửa ải huống gì xa xôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời