Ngày xuân ở chốn chân trời
Chiều tà ngày nữa một đời long đong
Oanh kêu như có lệ dòng
Làm cho hoa ướt cả bông trên cùng.