贈司勳杜十三員外

杜牧司勳字牧之,
清秋一首杜秋詩。
前身應是梁江總,
名總還曾字總持。
心鐵已從干鏌利,
鬢絲休嘆雪霜垂。
漢江遠吊西江水,
羊祜韋丹盡有碑。

 

Tặng tư huân Đỗ thập tam viên ngoại

Đỗ Mục tư huân tự Mục Chi,
Thanh thu nhất thủ Đỗ Thu thi.
Tiền thân ưng thị lương Giang Tổng,
Danh Tổng hoàn tằng tự Tổng Trì.
Tâm thiết dĩ tòng Can Mạc lợi,
Mấn ty hưu thán tuyết sương thuỳ.
Hán giang viễn điếu tây giang thuỷ,
Dương Hộ Vi Đan tận hữu bi.

 

Dịch nghĩa

Quan tư huân Đỗ Mục lại có tên tự là Mục Chi,
Ngày thu trong sáng xin tặng họ Đỗ một bài thơ thu.
Thân kiếp trước hẳn là Giang Tổng đời nhà Lương,
Vì tên là Tổng lại cũng có tên tự là Tổng Trì.
Tâm sắt đá và sắc bén như kiếm Mạc Can,
Râu tóc thôi đừng than sương tuyết đã pha.
Sông Hán thương xót sông Tây phải chảy xa hơn,
Dương Hỗ và Vi Đan đều được dân dựng bia tưởng nhớ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đỗ Mục mà mang tự Mục Chi
Mùa thu lại vịnh Đỗ Thu thi
Thân xưa chắc hẳn là Giang Tổng
Tên Tổng mà mang tự Tổng Trì
Lòng thép đã như gươm báu sắc
Tóc tơ than mãi tuyết sương chi
Hán giang xa viếng Tây giang nọ
Dương Hộ, Vi Đan hẳn có bia


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tư huân Đỗ Mục tự Mục Chi
Thu mát vịnh bài Đỗ Thu thi
Đời Lương có lẽ là Giang Tổng
Tên Tổng lại mang tự Tổng Trì
Dạ sắt sắc ngang gươm Can Mạc
Tóc sương, rồi tuyết thở than gì
Viễn tây, Hán thuỷ Trường giang nhập
Dương Hỗ Vi Đan bia đã ghi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tự Mục Chi là quan Đỗ Mục
Ngày thu trong tặng bác bài thơ
Tiền thân Giang Tổng hẳn là?
Vì tên Tổng cũng tự ra Tổng Trì
Tâm sắc bén tưa như Can Mạc
Râu tóc thôi than bạc tuyết sương
Hán giang thương xót Tây giang
Vi Đan, Dương Hỗ dân làm mộ bia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tự Mục Chi, tư huân họ Đỗ
Thu vịnh thơ nàng Đỗ một chương
Tiền thân danh sĩ đất Lương
Họ tên Giang Tổng tự xưng Tổng Trì
Lòng sắt bén kém chi Can Mạc
Tóc tơ ngừng than bạc tuyết sương
Hán giang xa viếng Tây giang
Vi Đan, Dương Hộ hàng hàng bia ghi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đỗ Mục có tên tự Mục Chi,
Ngày thu tặng Đỗ một bài thi.
Kiếp xưa chắc hẳn Lương Giang Tổng,
Tên Tổng mà tên tự Tổng Trì.
Sắt bén Mạc Can tâm tựa kiếm,
Đừng than Râu tóc tuyết sương gì.
Xót thương Sông Hán, sông Tây nọ,
Dương Hỗ Vi Đan bia được ghi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời