過招國李家南園其二

長亭歲盡雪如波,
此去秦關路幾多。
惟有夢中相近分,
臥來無睡欲如何?

 

Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên kỳ 2

Trường đình tuế tận tuyết như ba,
Thử khứ Tần Quan lộ kỷ đa.
Duy hữu mộng trung tương cận phận,
Ngoạ lai vô thuỵ dục như hà?

 

Dịch nghĩa

Trường đình cuối năm, tuyết như sóng,
Lần này đi đến cửa Tần dặm đường vời xa.
Chỉ có trong mơ mới được gần nhau,
Mà nằm xuống thì không ngủ được, ta biết làm thế nào?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Trường định sóng tuyết giục năm tàn,
Đến chốn Tần Quan cách dặm ngàn.
Chỉ được gần nhau trong mộng mị,
Đêm nằm không ngủ dạ sao đang?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Năm hết trường đình tuyết sóng pha,
Tần quan chốn ấy dặm ngàn xa.
Gần nhau chăng chỉ trong cơn mộng,
Hà cớ khi nằm chẳng ngủ a?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đình cuối năm tuyết dăn như sóng
Cửa Tần qua đường thẳng dặm ngàn
Chỉ trong mơ mới được gần
Nằm hoài không ngủ ta làm chi đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm hết trường đình, tuyết sóng qua,
Lần này đi đến cửa Tần xa.
Chỉ có gần nhau trong mộng sớm,
Không ngủ đi nằm, sao tính ta?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trường Đình năm hết tuyết như sóng
Đường đến ải Tần biết mấy xa
Chỉ có mơ gần còn phận gặp
Nằm mà không ngủ muốn sao ta?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời