- Câu 1 chữ Hán: chữ thứ 7 câu 1 phải viết là 扉 phi cánh cửa, không phải là “非” như hiện nay.
- Câu 2 phiên âm: chữ thứ 3 拭 phiên âm là thức, không phải là “thứ” như hiện nay.